Nasza wizytówka

Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu jest publiczną, ogólnodostępną placówką oświatową obejmującą działaniami edukacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi 168 dzieci w wieku 3-6 lat oraz 16 dzieci hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu w 2 przedszkolnych oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w:

 • Klinice Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii;
 • Klinice Gastoenterologii, Alergologii i Zaburzeń Rozwoju Wieku Dziecięcego;
 • Klinice Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Wieku Dziecięcego;
 • Klinice Hematologii Dziecięcej i Chemioterapii.

Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu usytuowane jest w centrum miasta jednak z dala od głównych ulic. Wkomponowane jest w dwa wieżowce przy ulicy Sobieskiego, tworząc łącznik między nimi. Niewielki, lecz wyposażony w urządzenia zabawowe ogród przedszkolny rekompensują znajdujące się w pobliżu tj. na sąsiadującym osiedlu ekologiczne place zabaw i skwery. Sąsiadujemy z jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc naszego miasta - Domem Muzyki i Tańca. Do przedszkola uczęszczają w większości dzieci z pobliskiego osiedla.

Celem naszych oddziaływań jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym nauczyciele realizują również programy i projekty o charakterze profilaktycznym i wychowawczo - dydaktycznym. Adresowane są one zarówno do dzieci, jak i rodziców.

Ponieważ środowisko rodzinne naszych wychowanków jest zróżnicowane pod względem wydolności wychowawczej i socjalnej przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szczególności w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych,
 • psychologicznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • kierowania dzieci do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Udział dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy i wymaga zgody rodziców.

Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym dzieci oraz wspierania ich rozwoju.

Baza przedszkola

Przedszkole jakości to przedszkole ukierunkowane całkowicie na dziecko. Chcąc sprostać oczekiwaniom najważniejszych odbiorców naszej pracy, czyli dzieci i ich rodziców zadbaliśmy o funkcjonalną i bezpieczną, a jednocześnie przyjazną adaptację pomieszczeń:

Sale

przestronne, słoneczne, kolorowe, wyposażone w estetyczne mebelki i sprzęt dające dzieciom możliwość swobodnego manipulowania dostępną bazą dydaktyczną i zabawową.

Sala gimnastyczna

wyposażona w różnorodny sprzęt sportowo - rekreacyjny zapewniający dzieciom wszechstronny rozwój psychoruchowy, a jednocześnie spełniający ich indywidualne upodobania.

Kącik rozmów z rodzicami

przytulny, stwarza atmosferę intymności i dyskrecji,

Ogród przedszkolny

wyposażony w nowoczesne, certyfikowane urządzenia ogrodowe.

Estrada

Posiadamy również estradę do prezentacji artystycznych dzieci.

 

Estrada /odpowiednio do potrzeb / jest wykorzystywana do:

 • spotkań z rodzicami,
 • prelekcji ze specjalistami,
 • organizowania uroczystości przedszkolnych
 • spotkań okolicznościowych,
 • prezentowania programów dla zaprzyjaźnionych przedszkoli,
 • prezentacji artystycznych nauczycieli i rodziców dla dzieci.

Baza lokalowa placówki, choć bardzo dobra będzie nadal modernizowana, by zawsze spełniać najwyższe wymogi sanitarne, bezpieczeństwa i higieny.

Mając niestety doświadczenia z aktami wandalizmu - zainstalowano w przedszkolu system alarmowy oraz całodobowy monitoring.