Krainy Kreatywne

W TYM ROKU SZKOLNYM W NASZYM PRZEDSZKOLU ROZPOCZYNAJĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ KRAINY KREATYWNE, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH OD PAŹDZIERNIKA DO MAJA  I PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI 5,6-LETNICH.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ DLA WSZYSTKICH DZIECI – GRUPY UCZESTNICZYĆ BĘDĄ WG HARMONOGRAMU USTALONEGO PRZEZ NAUCZYCIELKI – KAŻDA GRUPA KOLEJNO BĘDZIE BRAŁA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KRAINY: plastycznej, teatralnej, badawczo- przyrodniczej, muzycznej lub matematyczno – konstrukcyjnej.

Krainy otwarte będą od 14.00 – 14.30 (wyj. Kraina badawczo – przyrodnicza od 13.00 – 13.30). Do Krain kreatywnych nie trzeba zapisywać dziecka – wszystkie dzieci z gr. III, IV, V, VI i VII będą uczestniczyć w zajęciach.
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!

KRAINA PLASTYCZNA „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

Prowadząca: Anna Klimkowska
Organizacja zajęć: wtorki i czwartki godz. 14.00 – 14.30

Kształcenie przez działalność plastyczną jest bardzo istotnym czynnikiem dla rozwoju edukacji każdego dziecka. Założeniem jest rozwijanie samodzielności, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości, zachęcanie do podejmowania inicjatywy, budzenie wiary w siebie i własne możliwości twórcze. Rozwój pod względem artystycznym stanowi podstawę rozumienia sztuki i świadomego jej odbioru.
Założeniem jest twórczy rozwój dzieci, a także poszerzanie ich zainteresowań sztuką. Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi i jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Mają na celu wykształcenie naturalnej potrzeby aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć.

Podczas działań o charakterze plastycznym zorganizowanych pod okiem nauczyciela dziecko pozna techniki plastyczne, narzędzia i środki artystycznego wyrazu, służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Dzieci nauczą się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwiną własną pomysłowość i wyobraźnię.
Treści programowe zostały ułożone w bloki tematyczne, uwzględniając stopień rozwoju sprawności manualnych i stopień rozwoju plastycznego dzieci oraz umożliwiając im poznawanie języka sztuki plastycznej.

KRAINA MUZYCZNA „TĘCZOWY MUZYLEK”

Prowadząca: Sabina Swat- Szarowicz, Sandra Gacek
Organizacja zajęć: poniedziałki i czwartki godz. 14.00 – 14.30

Podstawową formą działalności dziecka w przedszkolu jest zabawa.
Duża ruchliwość dziecka w tym wieku, szybki rozwój i doskonalenie się narządów oddychania, krążenia, sprawności motorycznych, wzrastająca siła mięśni i kośćca sprawiają, że wszelkie zajęcia związane z ruchem są dla dziecka istotną potrzebą.

Rozwój ruchowy łączy się ze sferą psychiczną. Celowość i zręczność ruchów, ich precyzja, odbywają się pod kontrolą wzroku, woli i uwagi. Takie ćwiczenia i trening przewijają się w zabawie – podstawowej działalności dziecka w wieku przedszkolnym.
Zakres materiału i przygotowań obejmuje tematycznie pory roku i uroczystości przedszkolne oraz planowane uroczystości środowiskowe,
a przy tym bawi, uczy, relaksuje i pozwala dzieciom na samorealizację.

Celem zajęć jest wskazanie dzieciom różnorodnych możliwości obcowania z muzyką (słuchanie, gra na instrumentach, tańce), tworzenie możliwości do samorealizacji muzycznej, rozbudzanie inwencji twórczej, indywidualnego odbioru i interpretowania muzyki, kształcenie ogólnej koordynacji ruchowej, kształcenie wrażliwości muzycznej.

KRAINA TEATRALNA „TEATROLANDIA”

Prowadząca: Beata Aust
Organizacja zajęć: poniedziałki i piątki godz. 14.00 – 14.30

Zabawy teatralne to bardzo ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej.

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną potrzebę wyrażania się w różnych formach ekspresji, na przykład: śpiewie, mowie, geście, ruchu.
Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtują osobowość, rozładowują nagromadzone emocje oraz wyostrzają wszystkie zmysły dziecka.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, między innymi: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości, jest również okazją do wspaniałej zabawy dając przy tym wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak może dowiedzieć się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia jak np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.
Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję.

KRAINA BADAWCZO - PRZYRODNICZA „MALI ODKRYWCY”

Prowadząca: Bożena Pawliczek, Małgorzata Mietelska
Organizacja zajęć: wtorki i środy godz. 13.00 – 13.30

Świat, który nas otacza nieustannie zmienia się. Dziecko żyje w społeczeństwie cywilizacji technicznej, ma wiele okazji do zaspokojenia naturalnej potrzeby poznawczej. Zabawa badawcza, podobnie jak inne rodzaje zabaw, jest sposobem rozwijania aktywności własnej dziecka.

Przedszkolak podejmuje zabawę badawczą, w trakcie działania myśli, poznaje cechy, właściwości i funkcje przedmiotów, różne zjawiska, a także rozmaite
zależności przyczynowo - skutkowe między badanymi przez siebie przedmiotami i zjawiskami. Kierując się naturalną potrzebą ciekawości, dąży do poznania świata.

Nowa Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednak należy pamiętać o potrzebie rozwijania krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego i rozszerzenia myślowych horyzontów przedszkolaka.

Zadaniem nauczyciela przedszkolnego jest pielęgnowanie dziecięcej chęci poznawania, gdyż jest ona źródłem późniejszej ciekawości intelektualnej. Dlatego ważne jest, by wzmocnić działania edukacyjne oparte na dziecięcych eksperymentach i zabawach dydaktycznych o charakterze badawczym. Cykl oddziaływań edukacyjnych w takiej formie ma za zadanie utrwalenie i pogłębienie dziecięcych doświadczeń na podłożu wcześniej zdobytych umiejętności.

KRAINA MATEMATYCZNO - KONSTRUKCYJNA „MĄDRA GŁÓWKA”

Prowadząca: Aleksandra Machnik, Paulina Mańka
Organizacja zajęć: środy i piątki  godz. 14.00 – 14.30

Przedszkole przygotowuje dziecko do nauki w szkole. Właśnie wtedy dziecko nabywa bogate i różnorodne doświadczenia: językowe, przestrzenne, czasowe, naukowe, ruchowe, a także społeczne i kulturowe.

Istotną rolę w tym przygotowaniu odgrywa umiejętność konstruowania gier matematycznych, a następnie zabawa nimi.
Pedagodzy od dawna wiedzą, że w trakcie gier można: uczyć dzieci panowania nad sobą, także w sytuacjach, kiedy nie wszystko przebiega po myśli dziecka, wyrabiać u dzieci refleks i szybką orientację w tym, co jest aktualnie ważne do osiągnięcia celu, kształtować umiejętności interpersonalne dzieci, ważne dla zgodnego współdziałania w grupie, rozwijać dziecięcą pamięć, mowę i myślenie,

Konstruowanie gier może doskonale łączyć się z edukacją matematyczną i to niezależnie od tego gdzie się ją realizuje. Są bowiem gry rozwijające procesy intelektualne, ważne dla uczenia się matematyki w późniejszym etapie. Warto nauczyć dzieci konstruowania takich gier, zwłaszcza, jeśli dorosłemu zależy, aby lepiej ukształtować ich umiejętności matematyczne.

Natomiast konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i ciekawe spędzenie czasu, które znakomicie rozwija wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, fantazję, zdolność do rozumowania przyczynowo – skutkowego, a także wyrabia spostrzegawczość, dokładność, rzetelność, zręczność i zaradność. Działalność tego typu przygotowuje uczniów do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych.